Radooni mõõtmine

RADOONI MÕÕTMINE MAAPINNAS


 

Enne hoone ehitust tuleb määrata radooni kontsentratsioon maapinnas. Nii on võimalik teada, milliseid
radoonitõkke süsteeme tuleb kasutada. Radoonikile paigaldus üksi ei pruugi kõrgete tulemuste korral olla piisav.

Samuti võib radooni mõõtmisel välja tulla, et tõkkeid ei olegi vaja kasutada.

Meie pakutavad radooni mõõtmise teenused on akrediteeritud

Radooni mõõtmine maapinnas alates 60€ +km krunt. Kuna hind oleneb ala suurusest ning hoonete arvust, eraldiseisvate kruntide arvust arenduse korral

ja ehitusalusest pindalast, siis küsi alati hinda!  

Telli siit 

 

  Võltsitud dokumente ei pea aktsepteerima

 

RADOONI MÕÕTMINE RUUMIST

Meilt on võimalik tellida: 

• õhu radoonisisalduse aastase keskväärtuse mõõtmist,
• hoone radoonitaseme kaardistamist,
• radoonivähendamise tööde käigus vähendamismeetme rakendamise efektiivsuse vahetut kontrolli,
• radooni liikumisteede ja lekkekohtade otsimist.

Siseruumide radoonisisalduse mõõtmisi teostame ainult elektroonsete seadmetega, mis on meie hinnangul tänapäeval parim lahendus. Meie meetodi eelis seisneb selles, et elektroonsete seadmetega saab hinnata radoonisisalduse muutust ajas, sh selgitada välja, kas tööaja kestel on radoonisisaldus tööruumides alla kehtestatud viitetaseme.

Siseruumi radoonisisalduse aastase keskväärtuse mõõtmine (sh Keskkonnaministri 30. juuli 2018 määrusele nr 28 vastav mõõtmine)

Teenuse hind: alates 192 € + km. Telli siit

Hoone radoonisisalduse kaardistamine, hetketaseme kiirmääramine, radooni liikumisteede ja lekkekohtade otsimine

Hind on projektipõhine. Telli siit

Kergelt kasutatav radoonimonitor koju või kontorisse pikaaegseks radooni taseme monitoorimiseks

 Corentium Home: Hind välja ostes 216€ +km

 

Uusehitiste projekteerimine ja ehitamine radooniohtlikesse piirkondadesse toimub vastavuses Eesti Standardile EVS 840:2017 “Radooniohutu hoone projekteerimine”.

Vastavalt Direktiivist 2013/59/Euratom tulenevatele nõuetele peab aasta keskmine radooni sisaldus elu-, puhke- ja tööruumides olema väiksem kui 300 Bq/m³.

Eestis reguleerivad siseõhu radoonisisaldust järgmised määrused:
• Keskkonnaministri 30.07.2018 määrusega nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“ on kehtestatud tööruumide õhu radoonisisalduse riiklik viitetase 300 Bq/m³, nõudes kõrgendatud radooniriskiga aladel paiknevatel töökohtadel, mis asuvad maa all, hoone maa-alusel korrusel või hoone esimesel korrusel, kui maa-alune korrus puudub, radoonisisalduse mõõtmisi. Viitetaseme 300 Bq/m³ ületamise korral on tööandja kohustatud võtma kasutusele põhjendatud ja optimaalsed radoonikaitsemeetmed.
• Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 28. veebruari 2019. a määrusega nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase“ on kehtestatud hoone ruumiõhu radoonisisalduse viitetasemeks 300 Bq/m³.
• Vabariigi Valitsuse 30. mai 2013. a määrusega nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ on põhikoolile ja gümnaasiumile kehtestatud, et kooliruumi siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 Bq/m³.
• Vabariigi Valituse 6. oktoobri 2011. a määrusega nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ kehtestatakse, et koolieelse lasteasutuse ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 Bq/m³.
 

Radoonisisaldust pinnaseõhus liigitatakse pinnaste radooniohtlikkuse astme määramisel järgmiselt:  

madal tase – radoonisisaldus pinnaseõhus alla 10 000 Bq/m³ (10 kBq/m³)

keskmine tase – radoonisisaldus pinnaseõhus 10 000 – 50 000 Bq/m³

kõrge tase – radoonisisaldus pinnaseõhus üle 50 000 Bq/m³ (üle 50 kBq/m³)

Radoon imbub ruumidesse maja alusest pinnasest ja põhjaveest ning tulenevalt sellest esineb radooni peamiselt keldrites ja esimestel korrustel. Kivimilõhedes edasi kandudes võib radoon maapinnani jõuda enam kui 100 msügavuselt. Me ei saa radooni vältida, kui elame kõrgendatud radooniohtlikkusega alal, küll aga saame ennast selle eest kaitsta. 

  

Radoonisisaldus siseõhus kõigub väga suurtes piirides. Mida tihedam on hoone vundament, seda vähem pääseb radooni hoonesse. Palju oleneb vundamendi ja keldri ehitusest. Lisaks mõjubatab radooni taset siseõhus ilmastik, õhurõhud, tuulesuunad, maapinna niiskus %, maapinna külmumine, akende ning uste avamine jne jne. Mida pikemaajaliselt radoonitaset sise õhus monitoorida seda täpsema tulemuse saab. Sisetingimustes mõõtmine võiks ideaalis kesta 2 kuud (kütteperioodil)