Radoonitõrjekeskus - radooni mõõtmine ja radoonikaitselahendused

Kaebuste menetlemine

Kaebuste käsitlemise protseduur

Radoonitõrjekeskuse kaebuste menetlemise kord on kavandatud ja rakendatud selleks, et tõsta klientide rahulolu ning parendada teenuse osutamise kvaliteeti.

Kaebuseid on võimalik esitada kirjalikus vormis ettevõtte üldmeilile info@radoonitorjekeskus.ee või postiaadressil Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505.

Kõik kaebused dokumenteeritakse. Kaebuse vastuvõtja võib esitada kaebuse selguse ning põhjendatuse eesmärgil kaebuse esitajalt lisaküsimusi, mis samuti dokumenteeritakse. Kaebuse esitajat puudutav informatsioon on konfidentsiaalne, välja arvatud juhul kui kaebuse esitaja on avaldamisega nõus.

Kaebuste esitamine ja lahendamine

Kaebust on õigus esitada kõikidel klientidel.
Kaebus esitatakse kirjalikult, kuhu on märgitud järgmised andmed:

  • kaebuse esitaja andmed – nimi, aadress, telefoninumber, e-post,
  • kaebuse sisu,
  • kuupäev, allkiri,
  • kaebuse vastuse saatmise koht –meiliaadress, telefon, postiaadress.
  • vajadusel lisatud dokumentide loetelu,

Kui kaebusele ei oodata lahendust, siis palume see märkida taotluses.

Kaebuse menetlemine

Kaebuseid menetleb ettevõtte kvaliteedijuht.
Kaebuse esitajale saadetakse kinnitus kaebuse kättesaamise kohta ning antakse teada menetluse alustamisest. Kinnitus saadetakse kirjalikult vastavalt taotluses toodud kontaktidele. Vajadusel palutakse kaebuse sisu täpsustamist.

Kaebuse menetlemise raames hinnatakse põhjendatust, tõsidust, esinemissagedust ning lõpuks tehakse otsus. Kaebus lahendatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte kauem kui üks kuu. Kaebuse tulemusest antakse kaebuse esitajale kirjalikult teada hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale menetluse tähtaja möödumist.

Kõikidele kaebustele vastatakse üldjuhul kirjalikult. Kui kaebuse esitaja on tulemusega rahul, loetakse menetlus lõppenuks. Kui kaebuse esitaja ei ole tulemusega rahul, selgitab kaebuse menetleja oma otsust ning vajadusel pakub alternatiivseid lahendusi. Tulemusega mittenõustumisel teeb kaebuse tulemuse lõpliku otsuse ettevõtte tegevjuht.

Tulelaev OÜ
Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505
Reg nr: 11256903
KMKR (VAT): EE101058540
Radoonitõrjekeskuse radoonitaseme mõõtmised maapinnas ja hoonetes on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
LISA Tulelaev OÜ akrediteerimistunnistusele nr L295 

Radoonitõrjekeskus poolt läbiviidavad ehitusuuringud ja ehitustegevused on kantud Majandustegevuse registrisse.
Majandustegevusteade, EEH011604, EhitamineMajandustegevusteade, EEG000491, Ehitusuuringud
crosschevron-down