Radoonitõrjekeskus - radooni mõõtmine ja radoonikaitselahendused

Privaatsuspoliitika põhimõtted

Radoonitõrjekeskus on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Andmete vastutav töötleja: 
Tulelaev OÜ, reg. nr: 11256903, KMKR. nr: EE101058540

Vastutav töötleja on kättesaadav järgmiste kontaktandmete kaudu: 
Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505, tel: +372 56 692 617, e-post: info@radoonitorjekeskus.ee

Üldtingimused:
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Privaatsuspoliitikat rakendatakse üksikisikute - klientide, kolmandate isikute (kontaktisikute, alltöövõtjate jne), vastutava töötleja külastajate, veebisaidi külastajate ja telefoni teel saabuvate isikuandmete kaitseks, olenemata vormist, milles andmed edastatakse.

Vastutav töötleja töötleb andmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (üldine andmekaitse määrus), isikuandmete kaitse seadusega (Eesti) ja muude andmekaitsega seotud siduvate määrustega. Vastutav töötleja kohustub tagama isikuandmete õigsuse.

Andmesubjektilt kaebuste saamisel osaleb Tulelaev OÜ aktiivselt probleemide lahendamises. Kui see ebaõnnestub, võib andmesubjekt pöörduda järelevalveasutuse poole, milleks Eesti Vabariigis on Andmekaitseinspektsioon.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:
Tulelaev OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • isiku tuvastamine;
 • kliendilepingute koostamine ja lepinguliste kohustuste täitmine;
 • raamatupidamislike ja dokumendihaldusega seotud toimingute teostamine;
 • tööülesannete planeerimine, täitmise üle arvepidamine ja aruandlus;
 • Tööandja kui ettevõtte statistika ja majandusanalüüs;
 • Tööandja kui ettevõtte teabe, infosüsteemide ja üldise turvalisuse tagamine;
 • andmete kvaliteedi tagamine;
 • teabe edastamine riigiasutustele õigusaktides ettenähtud juhtudel ja ulatuses;
 • klientide ohutuse ja ettevõtte kaitse tagamine.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus:

Tulelaev OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel õigusaktidega ettenähtud juhtudel:

 • isikuandmete töötlemine on vajalik õigusliku kohustuse täitmiseks;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või enne lepingu sõlmimist pakkumuse koostamiseks;
 • andmesubjekt on andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvide kaitseks (äritegevus, lepingute täitmine, isikute tuvastamine, klientide leidmine ja kliendiuhete säilitamine, turundus, turvalisus, raamatupidamine, teenuste kvaliteet).

Isikuandmete töötlemise kestus:

Tulelaev OÜ töötleb andmesubjekti isikuandmeid nii kaua, kui on olemas vähemalt üks neist asjaoludest:

 • leping andmesubjektiga on kehtiv;
 • andmed on vajalikud tööülesande eesmärgi saavutamiseks;
 • vastutav töötleja on kohustatud isikuandmeid säilitama;
 • andmesubjekti nõusolek isikuandmete töötlemiseks on kehtiv;
 • vastutaval töötlejal ja tema lepingupartneritel on õigus oma õigustatud huvide kaitseks.

Andmesubjekti nõusolek ja nõusoleku tühistamine. Juurdepääs andmetele:

Andmesubjekti kirjalik nõusolek on isikuandmete töötlemise õiguslik alus. Kirjaliku nõusoleku võib anda nii Tulelaev OÜ kontoris kui ka e-posti või posti teel.
Isik võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, pöördudes vastutava töötleja poole. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varasemal nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne selle tühistamist.
Nõusoleku tagasivõtmine keelab vastutaval töötlejal töödelda isikuandmeid isiku nõusolekul, kuid see ei mõjuta isikuandmete töötlemist muudel õigusaktidest tulenevatel põhjustel.

Töötaja võib vastava taotluse esitamisel tutvuda kõikide enda isikuandmetega ja nende töötlemist käsitleva teabega, mis on Tööandja käsutuses. Töötajal on õigus nõuda isikuandmeid sisaldavat teabe muutmist või kustutamist.

Küpsiste poliitika:

Tulelaev OÜ veebisait www.radoonitorjekeskus.ee võib kasutada küpsiseid.
Küpsised on väikesed tekstid, mida kasutatakse teabe talletamiseks veebibrauserites. Küpsiseid kasutatakse identifikaatorite ja muu teabe salvestamiseks ja vastuvõtmiseks arvutites, telefonides ja muudes seadmetes. See võimaldab serveril pakkuda teatud kasutajale kohandatud infot.

Veebibrausereid saab konfigureerida nii, et kasutajat hoiatatakse küpsiste kasutamise suhtes. Kasutaja võib keelduda küpsiste kasutamise aktsepteerimisest ja see ei tohi takistada kasutajal seda veebisaiti kasutada, kuid see võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi. Kasutaja saab küpsiste seadeid veebibrauseri seadistuste jaotises muuta.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele:

Tulelaev OÜ edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele kooskõlas siduvate eeskirjadega.
Tulelaev OÜ teeb koostööd riiklike institutsioonidega ning edastab vaid riigi huvides kajastatavaid radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõteandmeid Eest pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlase koostamiseks, edastamata kliendispetsiifilisi andmeid, tagades sellega klientide konfidentsiaalsuse.

Erandina võib Radoonitõrjekeskus kliendispetsiifilisi andmeid kasutada oma auditeerimise toimingutes või olukordades, mis on möödapääsmatu tulenevalt järelevalve vajadusest ning mis ei kahjusta klientide huve.

Tulelaev OÜ
Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505
Reg nr: 11256903
KMKR (VAT): EE101058540
Radoonitõrjekeskuse radoonitaseme mõõtmised maapinnas ja hoonetes on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
LISA Tulelaev OÜ akrediteerimistunnistusele nr L295 

Radoonitõrjekeskus poolt läbiviidavad ehitusuuringud ja ehitustegevused on kantud Majandustegevuse registrisse.
Majandustegevusteade, EEH011604, EhitamineMajandustegevusteade, EEG000491, Ehitusuuringud
crosschevron-down