Tehtud tööd 

Radoonitõkestamise tööd

Radoonitõkketööd IKEA Eesti
IKEA Eesti kauplus ehitati kõrgendatud radooniohuga alale, mistõttu projekt nägi ette radoonitõkestamiseks vajalike meetmete kasutusele võttu.


Radoonitõkketööd Makita keskladu hooldus- ja õppekeskus 
Makita keskladu hooldus- ja õppekeskus ehitati kõrgendatud radooniohuga alale, mistõttu projekt nägi ette radoonitõkestamiseks vajalike meetmete kasutusele võttu.


Radoonikaevude ja kile paigaldus Tallinna Vanglas
Tallinna Vangla ehitati kõrgendatud radooniohuga alale, mistõttu projekt nägi ette komplekslahenduse radooni tõkestamiseks s.o. radoonikaevude ja radoonikile paigaldus. Radoonikaevud paigaldati vundamendi tagasitäitesse ning torustikuga ventileeriti kaevud välisõhku. Radoonikile paigaldati kahe põrandasoojustuskihi vahele vältimaks kile purunemist. Kõik  läbiviigud hermetiseeriti spetsiaalse teibiga ning kõik kile ülekatted ühendati samuti spetsiaalse teibiga. Selliselt on tagatud radooni väljapääs hoone alt ning takistatud gaasi võimalik tungimine läbi vundamendi siseruumidesse.
Radoonitõkestus tööd Koru koolis
Sarnaselt Tallinna Vanglale rajati Koru kool kõrgendatud radooniohuga alale. Kuna lasteasutustele on kehtestatud rangemad siseruumi radoonitaseme piirväärtused, siis tuleb sellistes asutustes olla ekstra hoolas ning järeleandmisi kuskilt võimalik teha ei ole.
Maxima XXX Linnamäel
Maxima on olnud radooniriski vähendamise osas üks tublimaid kaubanduskette. Enamus kõrgendatud radooniohuga piirkondadesse rajatud kaupluseid on ehitatud arvestades radooniohuga. Vastavalt tasemetele maapinnas on kasutusele võetud, kas üks lahendus või komplekslahendus. Linnamäe Maximas on teostatud komplekslahendus s.o. radoonituulutuskaevud ja torustik ning radoonitõkkekile. Hilisemad kontrollmõõtmised siseruumides näitasid, et radoonitase kaupluse kauba- ja kontoriruumides on kordades madalam kui kehtestatud normid. See tähendab, et nimetatud tööandja ei pea muretsema Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud nõuete, mille kohaselt tuleb tagada tööruumides normidele vastav radooni viitetase, pärast. Radoonitõrjekeskus teostas radoonisisalduse mõõtmised pinnases enne ehituse algust. Tulemusi arvestades koostati projekt ning professionaalne radoonitõkestuse paigaldus tagas tellijale soovitud tulemuse.
Mõned eramaja näited nii Eestis kui ka Soomes
Sarnaselt avalikele hoonetele kehtivad radoonitaseme viitetasemed ka eluhoonetele.
Enne projekteerimist tuleb mõõta radoonitase maapinnas, et teada saada kui suure ohu vastu tuleb ennast kaitsta. Alternatiivina on võimalus ka mõõtmine vahele jätta ning võtta kasutusele meetmed, mis vastavad Standardis (EVS 840:2017) ülikõrge radoonitasemega pinnasele. Väikeste hoonete puhul on selline lähenemine (mitte mõõtmine) mõnikord põhjendatud, kuna mõõtmise hind on juba märkimisväärne tõkete rajamise maksumuse juures. Suured hooned, kus materjalide mahud on väga suured on mõõtmine alati põhjendatud kuluefektiivsusega.
Eramute rajamisel tuleks olla sarnaselt lasteasutustele ekstra hoolikas,kuna kodus viibib inimene suurema osa oma elust. Ja kui kodus ei peaks olema turvaline, kus siis veel? Väikeste hoonete puhul mängib rolli võimalike lekkekohtade rohkus (kommunikatsioonide läbiviigud, nurgad, liigendused, treppide ja küttekollete vundamendid jne) võrreldes ruumi kubatuuri ja ventilatsiooniga. See ei ole võrreldav näiteks suurte ja kõrgete lagedega lao- ning tootmisruumidega. Mis aga ei tähendab seda, et väike leke tootmishoones ei ole võimeline ruumi radoonitaset oluliselt mõjutama. Samasugune leke aga eramus võib tähendada mitmekordset normi ületust.

Radooni mõõtmised

Oleme koostanud lugematu hulga radoonitaseme määramisi nii maapinnas kui ka hoonetes. Mõned suuremad näited allpool.
Radoonitaseme määramine Eesti Suursaatkonnas Moskvas
Seoses renoveerimistöödega teostas Radoonitõrjekeskus radoonitaseme määramised Eesti Suursaatkonnas Moskvas. Mõõtmised teostati nii saatkonna siseruumides, kui ka hoone ümber pinnases. Mõõtmistulemused esitati radoonimõõtmise raportis. Raport on dokument projekteerijale, mille alusel saab hinnata, milliseid ja kui suures mahus radoonitõkke töid on vaja teostada. Ning selle põhjal koostati projekt.
Radoonitaseme määramine Kalevi Staadionil maapinnas projektidokumentatsiooni koostamiseks
Radoonitaseme määramine Jõhvi Kohtumaja siseruumides renoveerimisprojekti koostamiseks
Tulelaev OÜ
Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505
Reg nr: 11256903
KMKR (VAT): EE101058540
Radoonitõrjekeskuse radoonitaseme mõõtmised maapinnas ja hoonetes on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
LISA Tulelaev OÜ akrediteerimistunnistusele nr L295 

Radoonitõrjekeskus poolt läbiviidavad ehitusuuringud ja ehitustegevused on kantud Majandustegevuse registrisse.
Majandustegevusteade, EEH011604, EhitamineMajandustegevusteade, EEG000491, Ehitusuuringud
crosschevron-down